حساب های سپرده

پس از انداز از طریق حساب سپرده پس اندازی مطمئن و کاملاً در دسترس را ارائه می دهد. به طور مثال، خواهید دانست که طی یک سال چه مقدار پول دارید. Fasträntekonto، e-sparkonto و Sparkapitalkonto مثال هایی از حساب های سپرده هستند

وجوه

وجه مجموعه ای از وثیقه ها و یا سهامی است که شما مشترکاً با دیگران صاحب آن هستید. سرمایه گذاری در وجوه در صورتی مناسب است که شما سود بیشتری نسبت به حساب سپرده یا اروراق قرضه در نظر داشته باشید و مایل باشید خطری کمی بیشتر را متقبل شوید